Słupskiego Klubu Bokserskiego „Czarni”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Słupski Klub Bokserski „Czarni” , zwany dalej „Klubem”.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polski a siedzibą Miasto Słupsk.

§3

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

Klub posiada osobowość prawną.

§5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§7

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać

komunikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§8

1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

2. Klub realizuje swoje cele przez:

1. współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

4. prowadzenie działalności szkoleniowej,

5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,

6. prowadzenie działalności gospodarczej

3. Celem pozyskania środków na finansowanie działalności statutowo-sportowej Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1. wynajmu nieruchomości na własny rachunek – wynajmu pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty, wynajmu obiektu sportowego na cele rekreacyjno sportowe dla szkół i innych organizacji sportowych oraz podmiotów gospodarczych – PKD

70.20.Z.

2. reklamy – umieszczanie reklam wizualnych, wizualnych także poprzez środki nagłaśniające i w innej formie – PKD 74.40.Z.

3. działalność związana ze sportem, pozostałe – PKD 92.62.Z.

4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów

statutowych Klubu.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. uczestników,

3. honorowych,

4. wspierających.

§ 10

1) Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2) Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie pięściarstwa na podstawie pisemnej deklaracji.

3) Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka

honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1

§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

5. nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie – uczestnicy w wieku poniżej 16 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego

4. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego

§ 12

Członkowie Klubu obowiązani są do:

1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

3. stałego podnoszenia swojego poziomu sportowego,

4. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,

5. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 13

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,

2. rozwiązania się stowarzyszenia,

3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

4. utraty praw publicznych

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich lub wykluczony przez Zarząd w przypadku nie wykonywania zadań i celów

Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

4.Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 14

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od Uchwały Walnego Zebrania Członków. Do Zarządu nie mogą kandydować pracownicy i szkoleniowcy klubu.

§ 16

1.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,

2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,

4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,

7.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

8. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§ 17

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,

2. z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, zaproszeni goście oraz członkowie wspierający.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

1. Termin drugiego Walnego Zebrania zostaje wyznaczony 30 minut po pierwszym terminie

2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

1. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej

3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Zarząd jest organem władzy Klubu działającymi pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 21

Zarząd składa się z 5 – 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, 2 wiceprezesów i Sekretarza.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,

5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,

6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków, powoływanie jednostek regulaminowych,

7. zatwierdzanie ich regulaminów,

8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślenie oraz wykluczanie członków Klubu.

§ 23

W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, funkcję tę, pełni do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego pełni Wiceprezes.

Sposób reprezentowania Klubu przez członków Zarządu.

– Prezes – jednoosobowo

– Pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem lub drugim członkiem Zarządu wyznaczonym przez Prezesa.

§ 24

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 25

1. Zarząd konstytuuje sie na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1 – 2 wiceprezesów i sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

4.Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym,

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 27

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Ich skład zostaje uzupełniony poprzez wybory na Walnym Zebraniu Klubu.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 28

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Klubu składają się:

1. składki roczne członków Klubu,

2. wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,

3. darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej.

§ 29

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i nie majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

§ 30

Nie dopuszcza się:

1. Udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do

osób trzecich, trzecich wyjątkiem, gdy to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Klubu,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 32

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.